Coś wtórnego w coś nowego

wfosigw_logoZadanie współfinansowane ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl

Program pn. „COŚ WTÓRNEGO W COŚ NOWEGO – EKOLOGIA I PRZYRODA” – program edukacji ekologicznej dla dzieci członków PSM realizowany w ramach półkolonii zimowych.

W związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Osiedlowe Domy Kultury należące do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 30.01.2012 – 10.02.2012r. organizują zimowe półkolonie dla dzieci w wieku 6-14 lat . Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 13 741 zł, z czego 12 235 zł. jest dotacją z WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach w/w zadania odbędzie się konkurs z nagrodami, dwie wycieczki jednodniowe i stacjonarny pokaz planetarium, w których mogą wziąć udział dzieci członków PSM.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.


Harmonogram realizowanego zadania

Wycieczki

 • Teatr PICCOLLO w Łodzi – 10.02.2012r. Uczestnicy półkolonii obejrzą przedstawienie pt. „Bałwankowa kraina”, podczas którego wezmą udział w różnego rodzaju konkursach ekologicznych oraz będą sadziły drzewa.
 • Kino IMAX w Łodzi – 06.02.2012r. Uczestnicy półkolonii obejrzą film pt. „Pod falą oceanu” i wezmą udział w zajęciach ekologicznych przeprowadzonych przez Fundację FERSO.
 • Planetarium objazdowe – 03.02.2012r., zajęcia stacjonarne w jednym z Osiedlowych Domów Kultury nt.
 • Planeta ziemia – miejsce we wszechświecie
 • Wenus – efekt cieplarniany
 • Zanieczyszczenie orbitalne

Konkurs plastyczny pt.

„COŚ WTÓRNEGO W COŚ NOWEGO”


Regulamin

 1. Organizator
  Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 2. Termin i miejsce realizacji
  07 Luty 2012r., Trzy Osiedlowe Domy Kultury należące do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (po jednej edycji w każdym z Osiedlowych Domów Kultury)
 3. Adresat konkursu
  Uczestnicy: dzieci uczestniczące w letnich półkoloniach: wiek 6-14 lat
 4. Cele konkursu
   • kształtowanie postaw proekologicznych
   • poszerzenie wiedzy przyrodniczej i umiejętności obserwacji najbliższego środowiska
   • wzmocnienie więzi emocjonalnych dzieci i młodzieży z otaczającym środowiskiem,
   • rozwijanie zdolności plastycznych
 5. Wymagania pracy konkursowej
   1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej – wazonu z butelki plastikowej typu PET zgodnie z tematem konkursu.
   2. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, wydzieranie, malowanie, wyklejanie, grafika, suszone materiały itp.). Mogą też stanowić połączenie różnych technik.
   3. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na spodzie butelki podając imię i nazwisko autora.
   4. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową.
   5. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych, wykonane niesamodzielnie przez uczestników Konkursu, pozbawione opisu lub opisane nieczytelnie nie będą oceniane.
 6. Ocena pracy
   1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
   2. W ocenie prac będą brane pod uwagę między innymi:
     • zgodność z tematem konkursu
     • oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania
     • walory artystyczne
 7. Nagrody
   1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
   2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, trzy drugie i trzy trzecie w każdym z trzech Osiedlowych Domów Kultury oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu..
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania nagród pocieszenia.
   4. Wykonane prace zostaną sfotografowane i powstanie wystawa w każdym z Osiedlowych Domów Kultury. Następnie prace zostaną przekazane ich autorom.
 8. Postanowienia końcowe
  Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystania złożonych prac w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, do realizacji programów edukacyjnych, w wydawanych publikacjach oraz organizowanych wystawach i na swojej stronie internetowej z podaniem nazwiska autora pracy.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony