Lato z ekologią

wfosigw_logoZadanie współfinansowane ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl

Osiedlowe Domy Kultury należące do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu lipcu i sierpniu 2012 realizują zadanie pn. „LATO Z EKOLOGIĄ – program realizowany dla dzieci członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Program edukacji ekologicznej przeprowadzony będzie w ramach letnich półkolonii dla dzieci członków PSM w wieku 6-14 lat.

W ramach w/w zadania odbędzie się pięć wycieczek jednodniowych i konkurs, w którym zaplanowano atrakcyjne nagrody. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Na realizację zadania Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 24 063,00 zł.


Harmonogram realizowanego zadania

Wycieczki

 • 12.07.2012 Kołacinek – „Dinopark”
 • 19.07.2012 Borysew – Zoo
 • 26.07.2012 Jura Krakowsko-Częstochowska – „Lecholand”
 • 09.08.2012 Ujazd – Park edukacyjno-rozrywkowy „Mikrokosmos”
 • 23.08.2012 Uniejów – Geotermia

Konkurs

„EKO-MODA”


Regulamin

 1. Organizator
  Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 2. Termin i miejsce realizacji
  2 sierpnia 2012 r., Trzy Osiedlowe Domy Kultury należące do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 3. Adresat konkursu
  Uczestnicy: dzieci uczestniczące w letnich półkoloniach: wiek 6-14 lat
 4. Cele konkursu
   • kształtowanie postaw proekologicznych
   • poszerzenie wiedzy przyrodniczej i umiejętności obserwacji najbliższego środowiska
   • wzmocnienie więzi emocjonalnych dzieci i młodzieży z otaczającym środowiskiem,
   • rozwijanie zdolności plastycznych
   • przekraczanie własnych barier, autoprezentacja
 5. Wymagania pracy konkursowej
   1. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stroju ekologicznego, a także zaprezentowaniu go (na sobie) podczas EKOLOGICZNEGO POKAZU MODY.
   2. Stroje mogą być wykonane z różnych dostępnych materiałów plastycznych, a także naturalnych i suszonych materiałów. Prace mogą też stanowić połączenie różnych technik i różnych materiałów.
   3. Jeden uczestnik może zaprezentować maksymalnie 1 strój (pracę konkursową).
   4. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych, wykonane niesamodzielnie przez uczestników Konkursu, pozbawione podpisu lub podpisane nieczytelnie nie będą oceniane.
 6. Ocena pracy
   1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
   2. W ocenie prac będą brane pod uwagę między innymi:
     • zgodność z tematem konkursu
     • oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania
     • walory artystyczne prezentacji
 7. Nagrody
   1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
   2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w każdym z trzech Osiedlowych Domów Kultury oraz nagrody pocieszenia.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania nagród pocieszenia.
 8. Postanowienia końcowe
  Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystania złożonych prac w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, do realizacji programów edukacyjnych, w wydawanych.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony