Moja wizja zielonej Spółdzielni

wfosigw_logoZadanie współfinansowane ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl

Osiedlowe Domy Kultury należące do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu sierpniu 2011 realizują zadanie pn. „MOJA WIZJA ZIELONEJ SPOŁDZIELNI”. Program edukacji ekologicznej przeprowadzony będzie w ramach letnich półkolonii dla dzieci członków PSM w wieku 6-14 lat.

W ramach w/w zadania odbędą się trzy wycieczki jednodniowe i dwa konkursy, w których zaplanowano atrakcyjne nagrody. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Na realizację zadania Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 15 200,00 zł.


Harmonogram realizowanego zadania

Wycieczki

 • 02, 03, 04.08.2011 – (odpowiednio w ODK) OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH „ŹRÓDŁA” Podczas wycieczki dzieci odbędą zajęcia z przewodnikiem nt.„ Funkcje terenów zielonych w mieście”.
 • 01, 09.08.2011 – (odpowiednio w ODK) ZOO Łódź Na terenie ogrodu zoologicznego odbędzie się lekcja dydaktyczna z przewodnikiem przedstawiającą problematykę ginących gatunków zwierząt.
 • 12.08.2011 ARBORETUM I MUZEUM LEŚNICTWA W ROGOWIE Dzieci zwiedzą teren parku z przewodnikiem ze szczególną uwagą na bogatą kolekcję drzew i krzewów.

Konkurs plastyczny pt.

„MOJA WIZJA ZIELONEJ SPÓŁDZIELNI”


Regulamin

 1. Organizator
  Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 2. Termin i miejsce realizacji
  Sierpień 2011 r., Trzy Osiedlowe Domy Kultury należące do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 3. Adresat konkursu
  Uczestnicy: dzieci uczestniczące w letnich półkoloniach: wiek 6-14 lat
 4. Cele konkursu
   • kształtowanie postaw proekologicznych
   • poszerzenie wiedzy przyrodniczej i umiejętności obserwacji najbliższego środowiska
   • wzmocnienie więzi emocjonalnych dzieci i młodzieży z otaczającym środowiskiem,
   • rozwijanie zdolności plastycznych
 5. Wymagania pracy konkursowej
   1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej na kartonie, w formacie A-4 z tematem konkursu.
   2. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, wydzieranie, malowanie, wyklejanie, grafika, suszone materiały itp.). Mogą też stanowić połączenie różnych technik.
   3. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na spodzie butelki podając imię i nazwisko autora.
   4. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową.
   5. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych, wykonane niesamodzielnie przez uczestników Konkursu, pozbawione opisu lub opisane nieczytelnie nie będą oceniane.
 6. Ocena pracy
   1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
   2. W ocenie prac będą brane pod uwagę między innymi:
     • zgodność z tematem konkursu
     • oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania
     • walory artystyczne
 7. Nagrody
   1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
   2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, trzy drugie i trzy trzecie w każdym z trzech Osiedlowych Domów Kultury oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu..
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania nagród pocieszenia.
   4. Wykonane prace zostaną sfotografowane i powstanie wystawa w każdym z Osiedlowych Domów Kultury. Następnie prace zostaną przekazane ich autorom.
 8. Postanowienia końcowe
  Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystania złożonych prac w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, do realizacji programów edukacyjnych, w wydawanych publikacjach oraz organizowanych wystawach i na swojej stronie internetowej z podaniem nazwiska autora pracy.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony