Opublikowane przez data:

Grunty na nowych zasadach

Z dniem 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Realizacja przedmiotowej ustawy zaowocowała przygotowaniem i złożeniem przez Zarząd Spółdzielni do Urzędu Miejskiego w Pabianicach dokumentacji dla 78 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w użytkowaniu bądź współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni, osób fizycznych lub prawnych. Na podstawie przygotowanej dokumentacji oraz analizy nieruchomości i obowiązującego stanu formalno-prawnego, Urząd Miejski ostatecznie zakwalifikował wszystkie 78 nieruchomości do przekształcenia gruntów
w prawo własności z mocy prawa. Potwierdzeniem zmiany tytułu prawnego do gruntu oraz podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków jest wystawienie przez Urząd Miejski w Pabianicach stosownego zaświadczenia. Spółdzielnia jest w posiadaniu zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności wystawionych dla wszystkich 78 nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni na bieżąco informował mieszkańców zasobów o skutkach wejścia w życie przedmiotowej ustawy – zarówno w drodze indywidulanie udzielanych informacji jak i przeprowadzenia masowej akcji informacyjnej skierowanej do ok. 15.000 mieszkańców zasobów Spółdzielni.

Podjęcie przez Radę Miejską w Pabianicach w dniu 23 stycznia 2019 r. uchwały określającej warunki udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów skutkowało skierowaniem przez Zarząd do 11.586 osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu informacji w przedmiocie prognozowanych kwot związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zapytania o sposobie wyboru trybu spłaty tzw. opłaty przekształceniowej – jednorazowej z możliwością skorzystania z bonifikaty od opłaty za przekształcenie (od 60% w przypadku wniesienia opłaty w roku, w którym nastąpiło przekształcenie do 10% w przypadku wniesienia opłaty w szóstym roku po przekształceniu) bądź ratalnej wnoszonej przez okres 20 lat (wysokość opłaty rocznej równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia,
z zastrzeżeniem iż opłata ta podlegać może waloryzacji).

Spośród 11.586 osób uprawnionych informację zwrotną do Spółdzielni w postaci złożonej deklaracji udzieliło 5.957 osób (co stanowi 51% uprawnionych), z czego:

– 3.835 osób zadeklarowało spłatę z możliwością skorzystania z udzielonej bonifikaty (33% uprawnionych),

– 2.122 osoby opowiedziały się za spłatą w 20 kolejnych latach (18% uprawnionych).

Mieszkańcy żadnej z 78 nieruchomości w 100% nie wyrazili zgody na jednorazowe wniesienie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony