II etapowy przetarg dot. ustanowienia prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza:

II etapowy przetarg ustny (aukcję) na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne

Opis przedmiotu aukcji
Lp Adres Opis lokalu Wartość wkładu budowlanego Cena 1m2 Dodatkowa
opłata
Wartość
do
zapłaty
wadium
1. Broniewskiego
3 m 72
Lokal o pow. użytkowej 52,49 m2. Położony jest na XI piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 122 000,00
+ 8% VAT
2 324,25 492,00 132 252,00 7 000,00
2. Bugaj 92
m 9
Lokal o pow. użytkowej 60,33 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon- (mały). Mieszkanie szczytowe, rozkładowe. 131 000,00 2 171,39 131 000,00 7 000,00
3. Cicha 34
m 94
Lokal o pow. użytkowej 36,47 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 80 000,00 2 193,58 80 000,00 4 000,00
4. Cicha 51
m 38
Lokal o pow. użytkowej 37,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal posiada balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 86 000,00 2 290,89 86 000,00 5 000,00
5. Gawrońska 10
m 48
Lokal o pow. użytkowej 48,15 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 116 000,00 2 409,14 116 000,00 6 000,00
6. Smugowa 33
m 19
Lokal o pow. użytkowej 48,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe. 110 000,00 2 266,17 150,00 110 150,00 6 000,00
7. Waltera Janke 48
m 39
Lokal o pow. użytkowej 60,63 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu środkowe. 138 000,00 2 276,10 150,00 138 150,00 7 000,00
8. Brackiej 69/71
m 29
Lokal o pow. 61,40 m2. Położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu środkowe, rozkładowe. 144 000,00 2347,72 150,00 144 150,00 8 000,00
9. Smugowa 4B
m 20
Lokal o pow. użytkowej 37,55 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienka razem z WC. Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu środkowe, rozkładowe. 80.000,00 2130,49 80 000,00 4 000,00

 
Kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych

Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu nieograniczonym (aukcji).

I – etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 07.05.2015 r. o godz. 1445. Osoby przystępujące do aukcji prosimy o podanie numeru członkowskiego.

II – etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków spółdzielni, zgodnie z § 49 statutu spółdzielni odbędzie się dnia 07.05.2015 r. o godz. 1500.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym (aukcji) jest :

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 05.2015 r. do godz. 1200, oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium ( przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji ustnego przetargu (aukcji); w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu ustnego (aukcji).

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego, który należy wpłacić na rachunek Spółdzielni w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu ustnego (aukcji). Nie dopełnienie powyższego skutkuje przepadkiem wadium.

Koszty (aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności poniesie nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza Zamkowa 42 pok. 38 lub telefonicznie pod nr telefonu : 42 227-49-03.

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu ustnego (aukcji) bądź odwołania bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony