Opublikowane przez data:

Przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w postaci działek gruntu oznaczonych numerem 131/55 i 131/56 o powierzchni 1.117,00 m2

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach
ogłasza

przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w postaci działek gruntu oznaczonych numerem 131/55 i 131/56 o powierzchni 1.117,00 m2 , usytuowanych w obrębie „P-19” położonych w Pabianicach przy ulicy Drewnowskiej 37, Drewnowskiej 39A wraz z własnością znajdujących się na niej naniesień: budynkiem socjalno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 43m2 i obiektami magazynowo – garażowymi o powierzchni użytkowej 148m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1P/00041512/8 m.in. dla działki o nr 131/55 oraz LD1P/00011180/2 dla działki o nr 131/56 przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza wynosi- 430.000 zł netto
Wadium wynosi – 43.000 zł
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 5 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2023r. o godz. 1330 w siedzibie Spółdzielni, ul. Zamkowa 42/44 w Pabianicach, I piętro, sala 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. W terminie do dnia 29.11.2023r. do godz. 1200 wpłata wadium oraz złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń. Za datę złożenia w/w dokumentów przyjmuje się dzień ich doręczenia do Biura Obsługi Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni.
2. Wpłata wadium przelewem na rachunek bankowy o nr 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694. Za termin wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wadium na koncie Spółdzielni. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
3. Osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem osobistym lub paszportem,
4. Złożenie następujących dokumentów:
– złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem aukcji (przetargu ustnego), treścią ogłoszenia, a także, ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu aukcji. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.psm-pabianice.pl., jak również jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna:
a) reprezentowana przez pełnomocnika, osoba ta zobowiązana jest posiadać pisemne pełnomocnictwo do jej reprezentowania z podpisem notarialnie poświadczonym. Dotyczy to także małżonka pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, którzy zamierzają nabyć nieruchomość do majątku wspólnego.
b) przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna
a) przedłożenie aktualnego odpisu z KRS
b) osoby uczestniczące w przetargu w jej imieniu zobowiązane są posiadać oryginały dokumentów potwierdzających ich uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej ( ewentualne pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym)

Informacji na temat przetargu udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza mailem . Możliwości oględzin w godzinach pracy spółdzielni.

Dokumenty dotyczące nieruchomości objętej przetargiem oraz Regulamin Przetargu znajdują się w siedzibie spółdzielni przy ul. Zamkowej 42 i są dostępne w godz. od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

W przypadku gdy wygrywający przetarg w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego przeprowadzenia uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, bądź zawarcie umowy nie dojdzie do skutku z jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wygrywający ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie w każdym czasie prawo odwołania lub unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.


Pliki do pobrania:

Oświadczenie Drewnowska 37 i 39A

Umieszczono na stronie dnia 09.11.2023 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony