Przetarg w dniu 23 marca na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na parking przy zbiegu ul. Bugaj i G. Roweckiego

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w dniu 23.02.2017 r. o godz. 1400 przetarg ustny na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na parking (115 stanowisk) przy zbiegu ulic Bugaj i G. Roweckiego o pow. użyt. 3.067 m2

w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala 25.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu za jedno stanowisko parkingowe w wysokości 30 zł netto. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1,00 zł. Wadium wynosi 4.300 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, zapoznaniu się z wzorem umowy, a także ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy. Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami należy do przyszłego dzierżawcy.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy dzierżawy w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 227 49 03.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony