Aukcja (przetarg ustny) na zbycie lokalu użytkowego nr 1/2 przy ulicy Nawrockiego 30

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza


aukcję (przetarg ustny) na zbycie lokalu użytkowego nr 1/2 usytuowany przy w parterze w budynku przy ulicy Nawrockiego 30 w Pabianicach o powierzchni użytkowej 70,80 m2
wraz z przypadającym udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej wynoszącym 7080/889143 związanej z odrębną własnością tego lokalu. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa
wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystychm prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LD1P/00013042/7.
 
Cena wywoławcza wynosi 148.200,00 złotych
Wadium – 14.800,20 złotych
Wysokość postąpienia – 1.000,00 złotych
 
Aukcja odbędzie się 31.08.2016 r. o godz. 13:30 w siedzibie zbywcy przy ulicy Zamkowej 42/44 sala 25 w Pabianicach.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO BP 48 10 20 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 30.08.2016 r. Za termin wpłaty
wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 
Do aukcji zostaną dopuszczone osoby, które:

  • okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualnych odpis z KRS-u,
  • złożą dowód wpłaty wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.

 
Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotowego lokalu w szczególności koszty operatów szacunkowych, koszty aktu notarialnego ponosi nabywaca. W przypadku, gdy wygrywający aukcję odstąpi
od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w przeciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
 
Przedmiotowy lokal użytkowy objęty jest umową najmu. Zgodnie z art 678 § 1 i 2 kodeksu cywilnego nabywca przedmiotu najmu wstąpi w dotychczasowy stosunek najmu.
W chwili zwrotu przedmiotu najmu nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia się z obecnym najemcą z tytułu poniesionych przez niego nakładów poprzez zapłatę na jego rzecz sumy pieniężnej odpowiadającej ich wartości.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42/44 pok. 35 lub pod numerem telefonu: 42 215 40 91 wew. 58.
 
Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzga sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny do dnia przeprowadzenia aukcji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony