Przetarg ustny na najem lokali użytkowych i stanowisk handlowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza przetarg ustny w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 1400 na najem niżej

wymienionych lokali użytkowych i stanowisk handlowych

  1. Lokal przy ul. 20 Stycznia 49/51 o pow. użyt. 56,70 m2 – miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 16,00 zł plus VAT. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym. Wadium 3.350 zł.
  2. Lokal przy ul. Łaskiej 46-48 o pow. użyt. 286,70 m2 – miesięczna stawka za 1 m2 wynosi 10,50 zł plus VAT. Lokal położony na I piętrze. Do lokalu przynależy położone na parterze dodatkowe pomieszczenie o pow. 12 m2 – stawka za 1 m2 wynosi 5 zł. Wadium 11.100 zł.
  3. Lokal przy ul. Jana Pawła II o pow. użyt. 45,30 m2 – miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 16,00 zł plus VAT. Wadium 2.700 zł.
  4. Stanowisko handlowe o pow. użyt. 30,81 m2 przy ulicy Łaskiej 46/48, miesięczna stawka za 1 m2 wynosi 16,00 zł plus VAT. Wadium 1.900 zł.
  5. Stanowisko handlowe o pow. użyt. 27,75 m2 przy ulicy Łaskiej 46/48, stawka za 1 m2 wynosi 16,00 zł plus VAT. Wadium 1.700 zł.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej.
Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się z wzorem umowy najmu a także ze stanem technicznym lokalu.
Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzonej zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.

Wadium należy wpłacić na konto:

PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694

najpóźniej do dnia przetargu.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz spółdzielni.
Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 227 49 03.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony