II etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza:

II etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne.

Opis przedmiotu aukcji
Lp. Adres Opis lokalu Wartość wkładu budowlanego Cena 1m2 Dodatkowa opłata Wartość do zapłaty Wadium
1. ul. Broniewskiego 3 m 72 Lokal o pow. użytkowej 52,49 m2. Położony jest na XI piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 122 000,00 + 8% VAT 2.324,25 492,00 132 252,00 6.700,00
2. ul. Bugaj 92 m 9 Lokal o pow. użytkowej 60,33 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon- (mały). Mieszkanie szczytowe, rozkładowe. 131 000,00 2.171,39 —- 131 000,00 6.550,00
3. ul. Cicha 34 m 94 Lokal o pow. użytkowej 36,47 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 80 000,00 2.193,58 —- 80 000,00 4.000,00
4. ul. Cicha 51 m 38 Lokal o pow. użytkowej 37,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal posiada balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 86 000,00 2.290,89 —- 86 000,00 4.300,00
5. ul. Gawrońska 10 m 48 Lokal o pow. użytkowej 48,15 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon (mały). Usytuowanie lokalu środkowe. 116 000,00 2.409,14 —- 116 000,00 5.800,00
6. ul. Smugowa 33 m 19 Lokal o pow. użytkowej 48,54 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe. 110 000,00 2.266,17 150,00 110 150,00 5.600,00
7. ul. Waltera Janke 48 m 39 Lokal o pow. użytkowej 60,63 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu środkowe.
138 000,00 2.276,10 150,00 138 150,00 7.000,00
8. ul. Ossowskiego 47-49 m 3 Lokal o pow. użytkowej 48,60m2. Położony jest na pierwszym piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i WC. Mieszkanie rozkładowe. Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu szczytowe. 107.000,00 2.201,65 ——- 107.000,00 5.350,00
9. ul. Smugowa 4B m 20 Lokal o pow. użytkowej 37,55 m2 . Położony jest na IV piętrze i składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienka razem z WC. Lokal posiada balkon (duży). Usytuowanie lokalu środkowe, rozkładowe. 80.000,00 2.130,50 ——- 80 000,00 4. 000,00
10. ul. Wyspiańskiego 1 m 147 Lokal o pow. użytkowej 33,90 m2. Położony na VII piętrze i składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, WC razem z łazienką. Lokal posiada balkon (mały). 77.000,00 2.271,39 ——- 77.000,00 3.850,00
11. ul. Podleśna 3A
m 17
Lokal o pow. użytkowej 60,84 m2 Położony jest na III piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju. Lokal posiada balkon (duży). 134.000,00 2.202,50 ——- 134.000,00 6.700,00
12. ul. Wyspiańskiego 4 m 76 Lokal o pow. użytkowy 47,10 m2 . Położony jest na IX piętrze. Mieszkanie rozkładowe składa się z dwóch pokoi, wc razem z łazienką. Balkon mały. 107.000,00 2.271,76 ——- 107.000,00 5.350,00
13. ul. Wyspiańskiego 4 m 45 Lokal o pow. użytkowej 43,86 m2. Położony jest na V piętrze w budynku jedenastokondygnacyjnym i składa się z dwóch pokoi, kuchni łazienka razem w WC. Balkon mały. Mieszkanie jednostronne, środkowe. 97.000,00 2.211,59 ——- 97.000,00 4.850,00

 

Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu nieograniczonym (aukcji). Kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych

I – etap –przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 28.01.2016 r. o godz. 1400. Osoby przystępujące do przetargu prosimy o podanie numeru członkowskiego.

II – etap –przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków PSM odbędzie się dnia 28.01.2016 r. o godz. 1410.
 

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu (aukcji) jest :

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji ustnego przetargu (aukcji); w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia ustnego przetargu (aukcji).

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Koszty (aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu : 42 227-49-03

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu (aukcji) bez podania przyczyny bądź zmiany jego warunków.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony