III etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza:

III etapowy przetarg ustny (aukcję) na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne

Opis przedmiotu aukcji
Lp Adres Opis lokalu Wartość wkładu budowlanego Cena 1m2 Dodatkowa
opłata
Wartość
do
zapłaty
wadium
1. Gawrońska 10 m 2 Lokal o pow. użytkowej 57,86 m2. Położony jest na parterze i składa się z czterech pokoi, kuchni. WC i łazienka osobno. Balkon mały. Mieszkanie środkowe. 122 000,00 2 108,54 122 000,00 6 100
2. Piotra Skargi 46-52 m 27 Lokal o pow. użytkowej 64,23 m2. Położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi. Mieszkanie rozkładowe. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 139 300,00 +
8% VAT
2 350,93 1 364 151 808,00 7 590

 
Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu nieograniczonym (aukcji). Kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.

I – etap – przetarg ograniczony dla członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o trwałym upośledzeniu narządu ruchu lub wspólnie mieszkających z osobami z w/w schorzeniem odbędzie się w dniu 07.03.2016 r. o godz. 1415. Jednocześnie prosimy o przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim.

II – etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 07.03.2016 r. o godz. 1420. Osoby przystępujące do aukcji prosimy o podanie numeru członkowskiego.

III – etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych, prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków PSM, odbędzie się w dniu 07.03.2016 r. o godz. 1430.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu (aukcji) jest :

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji ustnego przetargu (aukcji ) ; w przypadku pełnomocników- przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia ustnego przetargu (aukcji).

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Koszty (aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu: 42 227-49-03.

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu (aukcji) bez podania przyczyny bądź zmiany jego warunków.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony