Przetarg w dniu 20.12.2017 na nabycie lokalu użytkowego o powierzchni 298,70 m2

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 20.12.2017 r. o godz. 1300

przetarg ustny nieograniczony

na nabycie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ulicy Łaskiej 46/48 o powierzchni użytkowej 298,70m2 wraz z przypadającym udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej wynoszącym 29870/378140, związanej z odrębną własnością tego lokalu. Przedmiotowy lokal użytkowy wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem LD1P/00034274/5.


Lokal usytuowany jest w wolnostojącym budynku. Składa się z sali głównej o powierzchni 286,25m2 I piętro, pomieszczenia magazynowego o powierzchni 12,54m2-piwnica budynku, sanitariatu, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu. Lokal wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne: instalację elektryczną, instalację c.w., instalację c.o. oraz instalację wodno-kanalizacyjną.

Lokal może być przeznaczony na działalność gospodarczą, istnieje również możliwość zaadoptowania lokalu na lokale mieszkalne.

Cena wywoławcza wynosi- 414.000,00 zł netto

Wadium wynosi – 41.000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia wynosi – 4.000 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

W terminie do 20 grudnia 2017r. wpłata wadium oraz złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

  1. Wpłata wadium przelewem na konto PKO BP 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  2. Osobiste stawiennictwo na przetargu i okazanie dowodu wpłaty wadium.
  3. Złożenie następujących dokumentów i oświadczeń:

I. W przypadku osób fizycznych:
 
a. Gdy uczestnik reprezentowany będzie na przetargu przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do jej reprezentowania udzielone przez uczestnika z notarialnie poświadczonym podpisem.
 
b. Osoby pozostające w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej- do przetargu przystępują oboje małżonkowie albo jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem do reprezentowania współmałżonka w przetargu.
 
c. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEiIDG wystawionego nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu albo wydruku wygenerowanego ze strony internetowej CEIDG.
 
d. Gdy uczestnikiem przetargu jest spółka cywilna – oprócz dokumentów, określonych w pkt. c dodatkowo przedłożenie umowy spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie oraz zaświadczenia o nadaniu numer NIP i REGON.
 
II. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej a podlegającej wpisowi do rejestru:
 
a. Przedłożenie aktualnego odpisu z KRS wystawionego nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu albo wydruku ze strony internetowej KRS oraz przedłożenie pisemnej informacji dotyczącej członków organów zarządzających, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą go reprezentować w przetargu.
 
b. Jeżeli z odpisu KRS nie wynika uprawnienie osoby uczestniczącej do reprezentowania oferenta w przetargu, należy przedłożyć pisemne pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnianie do reprezentacji.
 
III. Złożenie oświadczeń o:
 
a. Zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, ogłoszeniem przetargu,
 
b. osoby pozostające w związku małżeńskim, o nabywaniu nieruchomości z majątku wspólnego bądź z majątku osobistego,
 
c. w przypadku osób fizycznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia a pozostałym uczestnikom zwrócone bez oprocentowania w terminie7 dni, licząc od następnego dnia po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez notariusza sporządzającego umowę sprzedaży. Niedostarczenie do dnia zawarcia umowy sprzedaży wymaganych dokumentów zostanie uznane za uchylenie się od zawarcia umowy, i skutkować będzie przepadkiem wadium. W przypadku gdy wygrywający przetarg odstąpi od zawarcia umowy w ciągu 60 dni od dnia przeprowadzenia przetargu wadium przepada na rzecz Sprzedającej. Wygrywający przetarg zobowiązany do jest poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów aktu notarialnego, operatu szacunkowego.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 35 lub pod numerem telefonu 42 227 49 03. Wzory oświadczeń znajdują się w załączeniu do niniejszego przetargu, jak również do pobrania w siedzibie Spółdzielni w pok. 35.

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Umieszczono na stronie dnia 29.11.2017 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony