Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (garażu)

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza w siedzibie Spółdzielni
przy ulicy Zamkowej 42 sala 25 w dniu 18.08.2021 r. o godz. 1400
przetarg ustny nieograniczony

na nabycie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 53 o powierzchni użytkowej 19,10 m2 usytuowany na parterze budynku garażowego, położonego przy ulicy Wileńskiej 30b-30k, w obrębie P-5 w Pabianicach, pełniący funkcję garażu wraz z przynależnym udziałem w wysokości 1910/182200 części w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w gruncie oznaczonym jako działki ewidencyjne nr 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9, 460/10, których łączna powierzchnia wynosi 0,4268 ha.
Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pabianicach prowadzona jest księga wieczysta nr LD1P/00029244/8.

• Cena wywoławcza wynosi – 33.450,00 złotych
• Wadium – 6.690 złotych
• Kwota postąpienia – 500,00 złotych

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest :

· Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
· W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą-wypis z CEIDG; osoby prawne – odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
· W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
· Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu niemieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.

Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 30 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty. Koszty notarialne związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu 42 227 49 03.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego przetargu, jak również do pobrania w siedzibie Spółdzielni w pok. 35.


Umieszczono na stronie dnia 12.07.2021 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony