Przetarg na zbycie lokalu użytkowego nr 7 przy ulicy Wileńskiej 47

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza:

aukcję (przetarg nieograniczony ustny) na zbycie lokalu użytkowego nr 7 usytuowanym w budynku przy ulicy Wileńskiej 47 w Pabianicach o powierzchni użytkowej 60,52m2 wraz z przypadającym udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej związanej z odrębną własnością tego lokalu.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LD1P/00002879/3.

  • Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 złotych
  • Wadium – 13.000,00 złotych
  • Wysokość postąpienia – 1.000,00 złotych

Aukcja odbędzie się 15.12.2015r. o godz. 1445 w siedzibie zbywcy przy ulicy Zamkowej 42/44 w Pabianicach.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 14.12.2015 r. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Do aukcji zostaną dopuszczone osoby, które:

  • okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny odpis z KRS-u,
  • złożą dowód wpłaty wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.

Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotowego lokalu oraz czynnościami przeniesienia prawa odrębnej własności tego lokalu, w szczególności koszty operatu szacunkowego, koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. W przypadku, gdy wygrywający aukcję odstąpi od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, wadium przepada na rzecz Sprzedającej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42/44 pok. 35 lub pod numerem telefonu: 042 215- 40-91 wew. 58

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony