Aukcja na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 30 lipca 2015 r. o godzinie 1400 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42/44:

  1. ul. Łaska 46-48 o powierzchni użytkowej 298,70 m2 – lokal mieści się na I piętrze w budynku wolnostojącym, posiada windę gdyż wejście możliwe jest również z parteru, pomieszczenie może być wykorzystywane na działalność gastronomiczną, rozrywkową, magazynową oraz biurową, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 10,50 zł., plus VAT.
  2. ul. Jana Pawła 30 o powierzchni użytkowej 56,70 m2 – lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, znajduje się w wolnostojącym budynku parterowym, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł., plus VAT.
  3. ul. Jana Pawła 30 o powierzchni użytkowej 56,00 m2 – lokal przeznaczony jest na działalność handlowo-usługową, znajduje się w wolnostojącym budynku parterowym, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł., plus VAT.
  4. ul. Zamkowa 18 o powierzchni użytkowej 73,57 m2 – lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, znajduje się w wolnostojącym budynku parterowym, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 35,00 zł., plus VAT.
  5. ul. 20 Stycznia 49/51 o powierzchni użytkowej 56,70 m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł., plus VAT.

Przedmiotem oferty jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu. Kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunki przystąpienia do aukcji:

  • Wpłacenie wadium w wysokości:

na lokal przy ul. Łaska 46-48 – 12.000 zł

na lokal przy ul. Jana Pawła 30 – 3.350 zł

na lokal przy ul. Jana Pawła 30 – 3.320 zł

na lokal przy ul. Zamkowa 18 – 10.000 zł

na lokal przy ul. 20 Stycznia 49/51 – 3.350 zł

  • Złożenie następujących dokumentów:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS,

– aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopię umowy spółki cywilnej,

– aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

– odpis lub wypis winien być wystawiony lub zaktualizowany, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem rozstrzygnięcia przetargu,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń, zapoznaniu się z warunkami umowy najmu lokalu użytkowego i zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

– oświadczenie, że oferent nie posiada zobowiązań wobec Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu m.in, najmu dzierżawy, prawa do lokalu mieszkalnego,

– oświadczenie oferenta, o rodzaju działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu oraz, że przyjmuje do wiadomości fakt, iż przyjęcie przez PSM w/w informacji, nie jest równoznaczne ze zwolnieniem przyszłego najemcy z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie w lokalu ww. działalności oraz przeprowadzenie w lokalu robót remontowych.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć do dnia w Spółdzielczym Biurze Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej PSM pok. 38.

Wadium, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali została podana powyżej płatne jest do dnia 29 lipca 2015 r. do godz. 1200.

  • przelewem na rachunek bankowy: 48 1020 3437 000 1402 0014 7694
  • gotówką – w kasie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na wskazane wyżej konto bankowe PSM.
 
Wygrywający przetarg na lokal użytkowy przy ulicy 20 Stycznia 49/51 przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest do poniesienia dodatkowych kosztów, nie podlegających zwrotowi.

W przypadku, gdy wygrywający aukcję odstąpi od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonej aukcji, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wadium złożone przez podmiot, który wygrał zostanie zaliczone na poczet kaucji.

Dodatkowe informacje:
Ogłoszenia o przetargach ponadto ukazuje się:
– na stronie psmnieruchomosci.pl,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt ze Spółdzielczym Biurem Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wew. 58 lub 13 w godzinach 700 – 1700 – w poniedziałek i czwartek oraz 700 – 1500 we wtorek, środę i piątek.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków bez podania przyczyny zgodnie z – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Na górę strony