II etapowy przetarg ustny (aukcja) dot. ustanowienia prawa odrębnej własności na lokale mieszkalne

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza:

II etapowy przetarg ustny (aukcję) dotyczącą ustanowienia prawa odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne

Opis przedmiotu aukcji
Lp Adres Opis lokalu Wartość wkładu
budowlanego
Cena 1m2 Dodatkowa
opłata
Wartość
do zapłaty
Wadium
1. ul. Bracka 63-65
m 91
Lokal o pow. użytkowej 60,80 m2.
Położony jest na X piętrze i składa
się z czterech pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i WC.
Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu szczytowe.
Stan techniczny dobry.
140 000,00 2 302,64 150,00 140 150,00 7 000,00
2. ul. Broniewskiego 3
m 72
Lokal o pow. użytkowej 52,49 m2.
Położony jest na XI piętrze i składa
się z dwóch pokoi, kuchni,
przedpokoju i łazienki z WC.
Lokal nie posiada balkonu.
Usytuowanie lokalu środkowe.
Stan techniczny dobry.
122 000,00
+ 8% VAT
2 324,25 492,00 132 252,00 7 000,00
3. ul. Bugaj 92
m 9
Lokal o pow. użytkowej 60,33 m2.
Położony jest na IV piętrze i składa
się z trzech pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i WC.
Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu – szczytowe.
Stan techniczny do remontu.
131 000,00 2 171,39 131 000,00 7 000,00
4. ul. Cicha 34
m 94
Lokal o pow. użytkowej 36,47 m2.
Położony jest na IV piętrze i składa
się z dwóch pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki z WC.
Lokal nie posiada balkonu.
Usytuowanie lokalu środkowe.
Stan techniczny do remontu.
80 000,00 2 193,58 80 000,00 4 000,00
5. ul. Cicha 51
m 38
Lokal o pow. użytkowej 37,54 m2.
Położony jest na IV piętrze i składa
się z dwóch pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i WC.
Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu środkowe.
Stan techniczny dobry.
86 000,00 2 290,89 86 000,00 5 000,00
6. ul. Gawrońska 10
m 48
Lokal o pow. użytkowej 48,15 m2.
Położony jest na IV piętrze i składa
się z trzech pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i WC.
Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu środkowe.
Stan techniczny dobry.
116 000,00 2 409,14 116 000,00 6 000,00
7. ul. Smugowa 33
m 19
Lokal o pow. użytkowej 48,54 m2.
Położony jest na IV piętrze i składa
się z dwóch pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i WC.
Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu środkowe.
Stan techniczny – do remontu.
110 000,00 2 266,17 150,00 110 150,00 6 000,00
8. ul. Waltera Janke
48 m 39
Lokal o pow. użytkowej 60,63 m2.
Położony jest na IV piętrze i składa
się z trzech pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i WC.
Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu środkowe.
Stan techniczny do remontu.
138 000,00 2 276,10 150,00 138 150,00 7 000,00

 
Kwota postąpienia wynosi 500,00 zł.

Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu nieograniczonym (aukcji).

I – etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 05.02.2015 r. o godz. 1430. Osoby przystępujące do aukcji prosimy o podanie numeru członkowskiego.

II – etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków spółdzielni, zgodnie z § 49 statutu spółdzielni odbędzie się dnia 05.02.2015 r. o godz. 1500.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym (aukcji) jest:

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 04.02.2015 r. o godz. 1400, oraz przedłożenie dowody wpłaty wadium. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystąpującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwa firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpisu KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego); w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość do majątku osobistego zobowiązane są złożyć stosowane oświadczenie.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu ustnego (aukcji) i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń

Wylicytowane kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego, który należy wpłacić na rachunek spółdzielni w terminie 21 dni od dnia aukcji. Nie dopełnienie powyższego skutkuje przepadkiem wadium.

Koszty (aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności poniesie nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Dizałalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38, 35 lub telefonicznie nr teleofnu: 42 227 49 03 lub 513 097 303.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu ustnego (aukcji) bądź odwołania bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony