III etapowy przetarg ustny (aukcja) dot. ustanowienia prawa odrębnej własności na lokale mieszkalne

III etapowy przetarg ustny (aukcję) dotyczącą ustanowienia prawa odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne

Opis przedmiotu aukcji
Lp Adres Opis lokalu Wartość wkładu
budowlanego
Cena 1m2 Dodatkowa
opłata
Wartość
do zapłaty
Wadium
1. ul. Bugaj 66 m 2 Lokal o pow. użytkowej 57,56 m2.
Położony jest na parterze i składa
się z czterech pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i WC.
Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu środkowe.
Stan techniczny średni.
134 000,00 2 328,01 134 000,00 7 000,00
2. ul. Piotra Skargi 46-52
m 27
Lokal o pow. użytkowej 64,23 m2.
Położony jest na parterze i składa
się z trzech pokoi, kuchni,
przedpokoju i łazienki z WC.
Lokal nie posiada balkonu.
Usytuowanie lokalu środkowe.
Stan techniczny dobry.
151 000,00
+ 8% VAT
2 350,93 150 + 492
+ 246
163 968,00 8 000,00
3. ul. Smugowa 8 m 1 Lokal o pow. użytkowej 49,68 m2.
Położony jest na parterze i składa
się z dwóch pokoi, kuchni
przedpokoju, łazienki i WC.
Lokal posiada balkon.
Usytuowanie lokalu szczytowe.
Stan techniczny dobry.
113 000,00 2 274,56 113 000,00 6 000,00

 
Kwota postąpienia wynosi 500,00 zł.

Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu nieograniczonym (aukcji).

I-etap – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni o trwałym upośledzeniu narządu ruchu lub wspólnie mieszkających z osobami z w/w schorzeniem odbędzie się w dniu 05.02.2015 r. o godz. 1400 w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednocześnie prosimy o przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim.

II-etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 05.02.2015 r. o godz. 1430. Osoby przystępujące do aukcji prosimy o podanie numeru członkowskiego.

III-etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków spółdzielni, zgodnie z § 49 statutu spółdzielni odbędzie się w dniu 05.02.2015 r. o godz. 1500.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym (aukcji) jest:

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 04.02.2015 r. do godz. 1400, oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osobna prawna lub inny podmiot, oraz odpisu KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gopodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego); w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Osoboy pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość do majątku osobistego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia ustnego przetargu (aukcji) i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń.

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego, który należy wpłacić na rachunek spółdzielni w terminie 21 dni od dnia aukcji. Nie dopełnienie powyższego skutkuje przepadkiem wadium.

Koszty (aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności poniesie nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38, 35 lub telefonicznie nr telefonu 42 227 49 03 lub 513 097 303.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu ustnego (aukcji) bądź odwołania bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony