Aukcja na najem lokali użytkowych i stanowisk handlowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych i stanowisk handlowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych i stanowisk handlowych, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2015r. o godzinie 1400 w siedzibie spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42/44:

  1. Jana Pawła 30 o powierzchni użytkowej 56,70 m2lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, znajduje się w wolnostojącym budynku parterowym, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 16,00 ., plus VAT.
  2. 20 Stycznia 49/51 o powierzchni użytkowej 56,70 m2– lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, znajduje się w budynku wielorodzinnym (bloku mieszkalnym), stawka najmu za 1m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł plus VAT.
  3. 3 Maja 5 lokal o powierzchni użytkowej 101,00 m2 lokal położony na parterze znajduje się w budynku wielorodzinnym (bloku mieszkalnym) przeznaczony na działalność handlowo-usługową stawka za 1m2 wynosi miesięcznie 10,50 zł plus VAT.
  4. Łaska 46-48 o powierzchni użytkowej 30,81 m2 stoisko handlowe na parterze wolnostojącego pawilonu handlowo-usługowego, stawka za 1m2 wynosi 16,00 złotych plus VAT .
  5. Łaska 46-48 o powierzchni użytkowej 27,75 m2 stoisko handlowe na parterze wolnostojącego pawilonu handlowo-usługowego stawka za 1m2 wynosi 16,00 złotych plus VAT .

Przedmiotem oferty jest stawka czynszu przypadająca na 1m2 powierzchni lokalu. Kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunki przystąpienia do aukcji:

  • Wpłacenie wadium w wysokości:

na lokal przy ul. Jana Pawła 30 – 3.350 zł

na lokal przy ul. 20 Stycznia 49/51- 3.350 zł

na lokal przy ul. 3 Maja 5 – 6.000 zł

stoisko handlowe (30,81 m2 ) przy ul. Łaskiej 46-48 – 1.900 zł

stoisko handlowe (27,75m2 ) przy ul. Łaskiej 46-48 – 1.700 zł

Złożenie następujących dokumentów:

– odpis z KRS lub wypis z CEIDG

– oświadczenia o: zapoznaniu się z warunkami przetargu, umową najmu lokalu, ze stanem technicznym lokalu; rodzaju działalności, jaką zamierza prowadzić w lokalu oraz że przyjmuje do wiadomości fakt, iż przyjęcie przez PSM w/w informacji, nie jest równoznaczne ze zwolnieniem przyszłego najemcy z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, nie posiada zobowiązań wobec PSM.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694.

Wygrywający przetarg na lokal użytkowy przy ulicy 20 Stycznia 49/51 przed podpisaniem umowy najem zobowiązany jest do poniesienia dodatkowych kosztów, niepodlegających zwrotowi.

W przypadku gdy wygrywający aukcję odstąpi od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonej aukcji, wadium przepada na rzecz spółdzielni.

Wadium złożone przez podmiot, który wygrał zostanie zaliczone na poczet kaucji.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wew. 58.

Ogłoszenie o przetargach ponadto ukazują się na stronie www.psmnieruchomosci.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony