Aukcja na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 1400 w siedzibie spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42/44:

  1. ul. Łaska 46 o powierzchni użytkowej 298,70 m2 – lokal mieści się na I piętrze w budynku wolnostojącym, posiada windę gdyż wejście możliwe jest również z parteru, pomieszczenie może być wykorzystywane na działalność gastronomiczną, rozrywkową, magazynową oraz biurową, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 10,50 zł.,
  2. ul. Jana Pawła 30 o powierzchni użytkowej 56,70 m2 – lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, znajduje się w wolnostojącym budynku parterowym, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł.,
  3. ul. Dolna 46 o powierzchni użytkowej 158,57 m2 – lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego o charakterze handlowo-usługowym lub biurowym, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 10,50 zł.,
  4. ul. Nawrockiego 30 o powierzchni użytkowej 72,50 m2 – pomieszczenie przeznaczone na handel, usługi lub biura, znajduje się w parterze budynku mieszkalnego, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 10,50 zł.

Przedmiotem oferty jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu. Kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunki przystąpienia do aukcji:

  • Wpłacenie wadium w wysokości:
na lokal przy ul. Łaska 46 – 12 000,00
na lokal przy ul. Jana Pawła 30 – 3 400,00 zł
na lokal przy ul. Dolna 46 – 6 200,00 zł
na lokal przy ul. Nawrockiego 30 – 2 900,00 zł

 

  • Złożenie następujących dokumentów:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS,
 
– aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopię umowy spółki cywilnej,
 
– aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 
– odpis lub wypis winien być wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem rozstrzygnięcia przetargu,
 
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, zapoznaniu się z warunkami umowy najmu lokalu użytkowego i zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,
 
– oświadczenie, że oferent nie posiada zobowiązań wobec Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu m.in, najmu, dzierżawy, prawa do lokalu mieszkalnego,
 
– oświadczenie oferenta, o rodzaju działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu oraz, że przyjmuje do wiadomości fakt, iż przyjęcie przez PSM w/w informacji, nie jest równoznaczne ze zwolnieniem przyszłego najemcy z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie w lokalu ww. działalności oraz przeprowadzenie w lokalu robót remontowych.

Wadium, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali została podana powyżej płatne jest do dnia 27 marca 2015 r. do godz. 1200

  • przelewem na rachunek bankowy PSM – PKO Bank POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694
  • gotówką – do dnia 27 marca 2015 r. do godz. 1400 w kasie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Zamkowa 42.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na wskazane wyżej konto bankowe PSM.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 27 marca 2015 r. do godz. 1400 w Spółdzielczym Biurze Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości i Działalności Gospodarczej PSM pok. 38.

W przypadku, gdy wygrywający aukcję odstąpi od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonej aukcji, wadium przepada na rzecz spółdzielni.

Wadium złożone przez podmiot, który wygrał zostanie zaliczone na poczet kaucji.

Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie o przetargach ponadto ukazuje się:

– na stronie psmnieruchomosci.pl,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt ze Spółdzielczym Biurem Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wewn. 58 lub 13 w godzinach 700 – 1700 – w poniedziałek i czwartek oraz 700 – 1500 we wtorek, środę i piątek.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków bez podania przyczyny zgodnie z – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony