Opublikowane przez data:

Przetarg w dniu 23 stycznia 2020 r. na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 1300 przetarg ustny na

najem lokali użytkowych

  1. przy ulicy Jana Pawła II 30 lok. nr 6 o pow. użyt. 56,70 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m wynosi 18,70 zł plus VAT. Wadium 3.900 zł.
  2. przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 6 o pow. 275,00 mmiesięczna stawka najmu za 1 mwynosi 18,70 zł plus VAT. Wadium wynosi 19.000 zł.
  3. cześć lokalu przy ulicy Wyspiańskiego 1 nr 1 (dwa pokoje o powierzchni 27,56 m2) miesięczna stawka najmu za 1 mwynosi 22,20 zł plus VAT. Wadium wynosi 2.200 zł.

Czytaj dalej

Opublikowane przez data:

Grunty na nowych zasadach

Z dniem 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Realizacja przedmiotowej ustawy zaowocowała przygotowaniem i złożeniem przez Zarząd Spółdzielni do Urzędu Miejskiego w Pabianicach dokumentacji dla 78 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w użytkowaniu bądź współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni, osób fizycznych lub prawnych. Na podstawie przygotowanej dokumentacji oraz analizy nieruchomości i obowiązującego stanu formalno-prawnego, Urząd Miejski ostatecznie zakwalifikował wszystkie 78 nieruchomości do przekształcenia gruntów
w prawo własności z mocy prawa. Potwierdzeniem zmiany tytułu prawnego do gruntu oraz podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków jest wystawienie przez Urząd Miejski w Pabianicach stosownego zaświadczenia. Spółdzielnia jest w posiadaniu zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności wystawionych dla wszystkich 78 nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni na bieżąco informował mieszkańców zasobów o skutkach wejścia w życie przedmiotowej ustawy – zarówno w drodze indywidulanie udzielanych informacji jak i przeprowadzenia masowej akcji informacyjnej skierowanej do ok. 15.000 mieszkańców zasobów Spółdzielni.

Podjęcie przez Radę Miejską w Pabianicach w dniu 23 stycznia 2019 r. uchwały określającej warunki udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów skutkowało skierowaniem przez Zarząd do 11.586 osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu informacji w przedmiocie prognozowanych kwot związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zapytania o sposobie wyboru trybu spłaty tzw. opłaty przekształceniowej – jednorazowej z możliwością skorzystania z bonifikaty od opłaty za przekształcenie (od 60% w przypadku wniesienia opłaty w roku, w którym nastąpiło przekształcenie do 10% w przypadku wniesienia opłaty w szóstym roku po przekształceniu) bądź ratalnej wnoszonej przez okres 20 lat (wysokość opłaty rocznej równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia,
z zastrzeżeniem iż opłata ta podlegać może waloryzacji).

Spośród 11.586 osób uprawnionych informację zwrotną do Spółdzielni w postaci złożonej deklaracji udzieliło 5.957 osób (co stanowi 51% uprawnionych), z czego:

– 3.835 osób zadeklarowało spłatę z możliwością skorzystania z udzielonej bonifikaty (33% uprawnionych),

– 2.122 osoby opowiedziały się za spłatą w 20 kolejnych latach (18% uprawnionych).

Mieszkańcy żadnej z 78 nieruchomości w 100% nie wyrazili zgody na jednorazowe wniesienie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

Opublikowane przez data:

20-lecie Zespołu „Złota Jesień”

W klubie Złota Jesień – błysk porcelany dziś dominuje bo Zespół wokalny Złota Jesień porcelanowy jubileusz dzisiaj świętuje.

To już 20 lat!

Dwadzieścia lat w życiu – to dużo i mało, ale 20 lat temu, w naszym Klubie coś ważnego się stało!

Narodził się zespół – choć z początku mały, byli entuzjaści co go wspomagali.

Dziś nikt nie pamięta czyje to jest dzieło? A to prezes Bartczak rzucił hasło i tak się zaczęło.

Najpierw było skromnie i trochę nieśmiało. Zespół z 6 osób – to trochę mało lecz nasze śpiewanie tak się spodobało, że z tygodnia na tydzień chętnych przybywało.

Tak mijały miesiące a gdy nastał wrzesień Zespołowi nadano imię – imię „Złota Jesień”.

Lecz zespół bez wsparcia muzycznego to rzecz nie pojęta.

Trzeba było pilnie znaleźć dyrygenta. I tu mieliśmy szczęście – bo niespodziewanie jak cenny podarek dnia pewnego w klubie zjawił się p. Marek.

No i od tej chwili zespół się ożywił niejednym występem publicznie zadziwił!

Dyplomy, puchary i inne nagrody zebrało się sporo – chociaż zespół młody.

Teraz „Złota Jesień” często występuje, bo p. Marek chórem sprawnie dyryguje. Kolejny raz jesienne liście spadają z drzew, ścielą się jak dywany!

A my wciąż razem – pełni zapału, dumni i rozśpiewani!

Bo w naszej życia jesieni – radość serca rozchyla nasze pieśni są barwne – niby skrzydła motyla.

Nasze pieśni są dla Was – nasi słuchacze mili.

Chcemy tylko jednego – byście nam braw nie szczędzili.

Zespół „Złota Jesień” spełnia serc naszych potrzeby,

Daje nam radość ostatnią zanim odejdzie w niebyt.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony