Aktualności

Opublikowane przez data:

Zawieszenie działalności wszystkich Domów Kultury PSM

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zawiesza działalność wszystkich trzech Domów Kultury, tj.:
– Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej 45-47,
– Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej 46-48,
– Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej 27A.

Opublikowane przez data:

Zawieszenie kontroli – kominiarskich, instalacji gazowych, elektrycznych i azart oraz wymianę wodomierzy.

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o Państwa zdrowie i życie, a w związku z decyzją Rządu RP z dnia
11.03.2020 r., mającą na celu podjęcie działań w kierunku zmniejszenia zagrożenia
epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa,
w dniach od 13.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zawieszamy przewidziane w tym terminie
przeprowadzanie przez służby własne Spółdzielni jak i służby zewnętrzne kontroli
kominiarskich, instalacji gazowych, elektrycznych i azart oraz wymianę wodomierzy.

Wejście pracowników Spółdzielni bądź pracowników innych służb do Państwa lokali
mieszkalnych odbywać się będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii, których skutki
stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników bądź użytkowników innych
lokali w danym budynku bądź nieruchomości lub awarii mogących wpłynąć na pogorszenie
się stanu technicznego budynku.

O wyznaczonych ponownych terminach przeprowadzenia kontroli w Państwa lokalach
mieszkalnych będziemy informować na bieżąco w dotychczas obowiązujący w Spółdzielni
sposób.

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Opublikowane przez data:

Informacja dotycząca koronawirusa

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, prosimy wszystkich Mieszkańców zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o ograniczenie wyłącznie do spraw pilnych i nagłych wizyt w siedzibie Spółdzielni, Biurze Obsługi Mieszkańców oraz siedzibach Administracji.

Utrudnienia w bezpośrednim kontakcie dotyczą również spotkań Prezesa Spółdzielni i pozostałych członków Zarządu z Mieszkańcami.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej.

Niezbędne numery telefonów znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni psm-pabianice.pl w zakładce „Kontakt”.

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej zakażeń koronawirusem SARS-coV-2 wraz z załącznikami.

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Kampania informacyjna dotycząca koronawirusa

Jak zapobiegać zakażeniu

Jak zapobiegać zakażeniu – 2

Jak skutecznie myć ręce

Jak skutecznie dezynfekować ręce

Opublikowane przez data:

Grunty na nowych zasadach

Z dniem 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Realizacja przedmiotowej ustawy zaowocowała przygotowaniem i złożeniem przez Zarząd Spółdzielni do Urzędu Miejskiego w Pabianicach dokumentacji dla 78 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w użytkowaniu bądź współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni, osób fizycznych lub prawnych. Na podstawie przygotowanej dokumentacji oraz analizy nieruchomości i obowiązującego stanu formalno-prawnego, Urząd Miejski ostatecznie zakwalifikował wszystkie 78 nieruchomości do przekształcenia gruntów
w prawo własności z mocy prawa. Potwierdzeniem zmiany tytułu prawnego do gruntu oraz podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków jest wystawienie przez Urząd Miejski w Pabianicach stosownego zaświadczenia. Spółdzielnia jest w posiadaniu zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności wystawionych dla wszystkich 78 nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni na bieżąco informował mieszkańców zasobów o skutkach wejścia w życie przedmiotowej ustawy – zarówno w drodze indywidulanie udzielanych informacji jak i przeprowadzenia masowej akcji informacyjnej skierowanej do ok. 15.000 mieszkańców zasobów Spółdzielni.

Podjęcie przez Radę Miejską w Pabianicach w dniu 23 stycznia 2019 r. uchwały określającej warunki udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów skutkowało skierowaniem przez Zarząd do 11.586 osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu informacji w przedmiocie prognozowanych kwot związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zapytania o sposobie wyboru trybu spłaty tzw. opłaty przekształceniowej – jednorazowej z możliwością skorzystania z bonifikaty od opłaty za przekształcenie (od 60% w przypadku wniesienia opłaty w roku, w którym nastąpiło przekształcenie do 10% w przypadku wniesienia opłaty w szóstym roku po przekształceniu) bądź ratalnej wnoszonej przez okres 20 lat (wysokość opłaty rocznej równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia,
z zastrzeżeniem iż opłata ta podlegać może waloryzacji).

Spośród 11.586 osób uprawnionych informację zwrotną do Spółdzielni w postaci złożonej deklaracji udzieliło 5.957 osób (co stanowi 51% uprawnionych), z czego:

– 3.835 osób zadeklarowało spłatę z możliwością skorzystania z udzielonej bonifikaty (33% uprawnionych),

– 2.122 osoby opowiedziały się za spłatą w 20 kolejnych latach (18% uprawnionych).

Mieszkańcy żadnej z 78 nieruchomości w 100% nie wyrazili zgody na jednorazowe wniesienie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony