III etapowy przetarg ustny (aukcja) dot. ustanowienia prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza

III etapowy przetarg ustny (aukcję) dotyczącą ustanowienia prawa odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne

Opis przedmiotu aukcji
Lp Adres Opis lokalu Wartość wkładu
budowlanego
Cena 1m2 Dodatkowa
opłata
Wartość
do zapłaty
Wadium
1. ul. Piotra Skargi
46-52 m 27
Lokal o pow. użytkowej 64,23 m2. Położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 151 000,00
+ 8% VAT
2 350,93 492 + 150
+ 246
163 968,00 8 200,00

 

Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu nieograniczonym (aukcji). Kwota postąpienia wynosi 500,00 zł.

I-etap – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni o trwałym upośledzeniu narządu ruchu lub wspólnie mieszkających z osobami z w/w schorzeniem odbędzie się w dniu 25.06.2015 r. o godz. 1400 w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednocześnie prosimy o przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim.

II-etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 25.06.2015 r. o godz. 1430. Osoby przystępujące do aukcji prosimy o podanie numeru członkowskiego.

III-etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków spółdzielni, zgodnie z § 49 statutu spółdzielni odbędzie się w dniu 25.06.2015 r. o godz. 1430.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym (aukcji) jest:

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 25.06.2015 r. do godz. 1200, oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osobna prawna lub inny podmiot, oraz odpisu KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gopodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji ustnego przetargu (aukcji;); w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia ustnego przetargu (aukcji).

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego. Wygrywający traci wadium jeżeli:

w terminie 21 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.
w terminie 30 dni od wygrania przetargu nie złoży w Spółdzielni deklaracji członkowskiej.

Koszty (aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywaca.

Szczegółowych inofmracji udziela Biuro Pośrednicwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu: 42 227 49 03.

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu (aukcji) bez podania przyczyny bądź zmiany jego warunków.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony