Przetarg ustny (aukcja) na najem lokali mieszkalnych

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza

że w dniu 02.04.2015 r. o godzinie 1500 odbędzie się przetarg ustny (aukcję) na najem lokali mieszkalnych mieszczących się w Pabianicach przy:

Lp Adres Opis lokalu wadium
1. ul. Piotra Skargi 46-52 m 27 lokal o pow. użytkowej 64,23 m2. Położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. Stan techniczny dobry. 2 500,00
2. ul. Wileńska 39 m 19 lokal o pow. użytkowej 25,55 m2. Położony jest na IV piętrze i składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu środkowe. Stan techniczny dobry. 1 000,00
3. ul. Wileńska 63 m 13 lokal o pow. użytkowej 39,02 m2. Położony jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu środkowe. Stan techniczny – do remontu. 1 500,00

 
Przedmiotem oferty jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu nie niższa jednak niż 5,00 zł/m2. Kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2. Czas trwania najmu powyższych lokali mieszkalnych to okres 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy. W tym okresie Najemca zobowiązany jest wykupić lokal będący przedmiotem najmu. Cena nabycia lokalu zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej lokalu – na dzień sporządzenia wyceny I według stanu lokalu na dzień zawarcia niniejszej umowy. Koszty wyceny obciążają Najemcę. W razie bezskutecznego upływu wskazanego w umowie terminu na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, Najemca zobowiązany jest opróżnić lokal I przekazać go Wynajmującej.

W przypadku gdy wygrywający przetarg odstąpi od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium złożone przez Podmiot który wygrał zostanie zaliczone na poczet kaucji.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym (aukcji) jest :

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 01.04.2015 r. do godz. 1400, oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu ustnego (aukcji) i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent nie posiada zobowiązań wobec Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu m.in, najmu, dzierżawy, prawa do lokalu mieszkalnego,

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38, 35 lub telefonicznie nr telefonu: 42 227 49 03 lub 42 215 21 84 wewn. 13, 58 lub 53.

Zarząd Spółdzielni Zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu ustnego (aukcji) bądź odwołania bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony