II etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza:

II etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymieniony lokal mieszkalny.

Opis przedmiotu aukcji
Lp Adres Opis lokalu Wartość wkładu budowlanego Cena 1m2 Dodatkowa opłata Wartość do zapłaty Wadium
1. ul. Piotra Skargi 74 a
m 71
Lokal o pow. użytkowej 52.43m2. Położony jest na XI piętrze i składa się z dwóch pokoi. WC razem z łazienką. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. Mieszkanie jednostronne. 132.400,00 zł 2.515,74 zł ——— 132.400,00 zł 6.620,00 zł

 

Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu (aukcji). Kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.

I – etap – przetarg ograniczony dla najemców lokali mieszkalnych w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 16.10.2015 r. o godz. 14 15

II – etap – przetarg nieograniczony dla osób, które spełniają wymogi przyjęcia w poczet członków w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 16.10.2015 r. o godz. 14 30

Przetarg odbędzie się w siedzibie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu ustnym (aukcji) jest :

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 15.10.2015 r. , oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji ustnego przetargu (aukcji) ; w przypadku pełnomocników- przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia ustnego przetargu (aukcji).

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Wszelkie koszty (aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu : 42 227-49-03

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu (aukcji) bez podania przyczyny bądź zmiany jego warunków.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony