Aukcja (przetarg ustny) na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza

aukcję (przetarg ustny) na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 371/5 o powierzchni 1,5268 ha, usytuowanej w obrębie „P-19” położonej w Pabianicach przy ulicy Popławskiej 44-54, dla której jest urządzona księga wieczysta nr LD1P/00016584/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza wynosi- 4.150.000,00 zł netto

(słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium wynosi – 415.000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 41.500,00 zł

Aukcja odbędzie się dnia 10 lipca 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Sprzedającej ul. Zamkowa 42/44 w Pabianicach , I piętro, sala 25.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:

 1. W terminie do dnia 08 lipca 2020 r. wpłata wadium oraz złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń. Za datę złożenia w/w dokumentów i oświadczeń przyjmuje się dzień ich doręczenia do siedziby organizatora aukcji.
 2. Wpłata wadium przelewem na konto PKO BP 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
 3. Osobiste stawiennictwo w dniu aukcji z dowodem osobistym lub paszportem,
 4. Złożenie następujących: 1) dokumentów:

W przypadku gdy uczestnikiem aukcji jest osoba fizyczna:

 1. reprezentowana będzie na aukcji przez pełnomocnika, osoba ta zobowiązana jest posiadać pisemne pełnomocnictwo do jej reprezentowania udzielone przez uczestnika z notarialnie poświadczonym podpisem,
 2. osoby pozostające w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej do udziału w aukcji wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w aukcji jednego małżonka należy okazać oświadczenie współmałżonka, w formie aktu notarialnego o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do aukcji.
 3. przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG wystawionego nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu aukcji albo wydruku wygenerowanego ze strony internetowej CEIDG w przypadku prowadzenia działalność gospodarczej,
 4. gdy uczestnikiem aukcji jest spółka cywilna – oprócz dokumentów, określonych
  w pkt. c) dodatkowo przedłożenie umowy spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie oraz zaświadczenia o nadaniu numer NIP i REGON.

W przypadku gdy uczestnikiem aukcji jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawej a podlegającej wpisowi do rejestru:

 1. przedłożenie aktualnego odpisu z KRS wystawionego nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu aukcji albo wydruku ze strony internetowej KRS oraz przedłożenie pisemnej informacji dotyczącej członków organów zarządzających, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą go reprezentować w aukcji – załącznik nr 1
 2. jeżeli z odpisu KRS nie wynika uprawnienie osoby uczestniczącej do reprezentowania oferenta w aukcji, należy przedłożyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnienie do reprezentacji w formie aktu notarialnego.

2) oświadczeń o:

 1. zapoznaniu się z warunkami i regulaminem aukcji (przetargu ustnego), treścią ogłoszenia, a także, ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu aukcji (przetargu ustnego), którego stan akceptuję i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń w stosunku do sprzedającego tak w chwili zawarcia umowy sprzedaży jak i w przyszłości oraz zrzekam się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu – załącznik 2,
 2. nabywaniu nieruchomości z majątku wspólnego bądź z majątku osobistego w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – załącznik nr 3,
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku osób fizycznych– załącznik nr 4.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.psm-pabianice.pl., jak również do pobrania w siedzibie Sprzedającej. Do aukcji mogą przestąpić cudzoziemcy, po uzyskaniu stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z 2004r.).

Dla nieruchomości objętej ogłoszeniem: w księdze wieczystej w dziale III widnieją wpisy dotyczące ustanowionych nieodpłatnych służebności gruntowych;

– jest usytuowany wodociąg należący do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Pabianicach. Nabywca zobowiązuje się do udostępniania nieruchomości w każdym czasie dla potrzeb korzystania z tego wodociągu, a także zobowiązuje się w przyszłości do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz tego podmiotu w przypadku wystąpienia z takim żądaniem.

– znajdują się naniesienia roślinne, których wycinka może nastąpić po uzyskaniu stosownych zezwoleń przez Nabywcę.

– zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic nieruchomość położona jest w strefie ochrony archeologicznej oraz przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Organizator aukcji informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminie Miejskiej Pabianice przysługuje prawo pierwokupu zbywanej działki gruntu. W przypadku gdy wygrywający przetarg w ciągu 1 miesiąca od dnia przeprowadzenia aukcji uchyla się bądź odstąpi od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wygrywający aukcję zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42/44 pok. 35 , tel. 42 215 40 91 wew. 58.

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie w każdym czasie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.


Umieszczono na stronie dnia 26.06.2020 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony