Przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy Narcyza Gryzla 27

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Narcyza Gryzla 27 – dz. nr 312/2 o pow. 2.555 m2, obręb „P”-14 oraz sprzedaż prawa własności usytuowanego na tej działce budynku handlowo-usługowego o pow. użytkowej 838,38 m2, położonym przy ulicy Brackiej 27a w Pabianicach, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00042068/7.

Dostęp zbywanej nieruchomości do drogi publicznej – ul. Grota Roweckiego zapewniony zostanie na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego dz. nr 312/2 poprzez ustanowienie służebności drogowej na dz. nr 312/1 o pow. 664 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Narcyza Gryzla 27, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1P/00042068/7. Wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności ustala się w formie jednorazowego świadczenia w wysokości: 1.813,02 zł (brutto).

Sprzedająca informuje, że

 1. nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na prawie służebności drogi dojazdowej do działek nr 243/91, 243/89, 243/86, 243/95, 243/80, 243/109, 243/92, 243/93, 243/94, 243/90, 243/82, 243/81, 243/83, 243/84 na rzecz każdoczesnych właścicieli pawilonów oraz użytkowników wieczystych ww. działek.
 2. nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia, przejazdu i korzystania z parkingu na części zbywanej działki nr 312/2, położonej przy ul. Brackiej nr 27a o pow. 290 m2 ustanowionej aktem notarialnym rep. A nr 4706/2016 z dnia 18.08.2016r.,
 3. W zbywanym budynku handlowo-usługowym usytuowany jest węzeł cieplny, który wykorzystywany jest do dostarczania ciepła również do budynku usytuowanego na nieruchomości w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 18a dz. nr 312/3 stanowiącej własność osoby fizycznej. Nabywca będzie zobowiązany przy podpisywaniu umowy sprzedaży do ustanowienia na rzecz tejże osoby nieodpłatnej służebności korzystania z przedmiotowego węzła do czasu wybudowania nowego przez okres trzech lat.
 4. Część zbywanego budynku handlowo-usługowego objęta jest umową najmu na czas określony do dnia 30 listopada 2016 r.
 5. Część zbywanej nieruchomość o łącznej powierzchni 80,52 m2 objęta jest umową dzierżawy oraz umową najmu terenu zawartymi na czas nieoznaczony, na której posadowione są dwa pawilony handlowe wzniesione zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 30 kwietnia 1998r. a pozostające w posiadaniu dzierżawcy i najemcy, wniesione z ich własnych środków. Nabywca z mocy prawa wstępuje odpowiednio w stosunek dzierżawy jako Wydzierżawiający i w stosunek najmu jako Wynajmujący w miejsce Sprzedającej.

Cena wywoławcza wynosi – 1.128.000,00 zł

Wadium wynosi – 112.800,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia wynosi – 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Sprzedającej ul. Zamkowa 42/44 w Pabianicach,
I piętro, sala 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

W terminie do 28 września 2016r. wpłata wadium oraz złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

 1. Wpłata wadium przelewem na konto PKO BP 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
 2. Osobiste stawiennictwo na przetargu i okazanie dowodu wpłaty wadium.
 3. Złożenie następujących dokumentów i oświadczeń:

I. W przypadku osób fizycznych:

 1. Gdy uczestnik reprezentowany będzie na przetargu przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do jej reprezentowania udzielone przez uczestnika z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Osoby pozostające w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej – do przetargu przystępują oboje małżonkowie albo jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem do reprezentowania współmałżonka w przetargu.
 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu albo wydruku wygenerowanego ze strony internetowej CEIDG.
 4. Gdy uczestnikiem przetargu jest spółka cywilna – oprócz dokumentów, określonych w pkt. c dodatkowo przedłożenie umowy spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie oraz zaświadczenia o nadaniu numer NIP i REGON.

II. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej a podlegającej wpisowi do rejestru:

 1. Przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu albo wydruku ze strony internetowej KRS oraz przedłożenie pisemnej informacji dotyczącej członków organów zarządzających, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą go reprezentować w przetargu.
 2. Jeżeli z odpisu KRS nie wynika uprawnienie osoby uczestniczącej do reprezentowania oferenta w przetargu, należy przedłożyć pisemne pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnianie do reprezentacji.

III. Złożenie oświadczeń o:

 1. Zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, regulaminem i ogłoszeniem przetargu, oraz o nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do Organizatora przetargu, tak w chwili zawarcia umowy sprzedaży, jak i w przyszłości oraz zrzeczeniu się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń tego tytułu.
 2. Nie posiadaniu zadłużeń wobec Organizatora przetargu.
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim, o nabywaniu nieruchomości z majątku wspólnego bądź z majątku osobistego.
 4. W przypadku osób fizycznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 
Wzory oświadczeń i pism znajdują się w załączeniu do niniejszego przetargu na stronie internetowej psm-pabianice.pl, jak również do pobrania w siedzibie Sprzedającej.
 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów aktu notarialnego, a także dodatkowych kosztów w wysokości:

 1. 26.560,00 zł + podatek VAT związanych z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji w postaci: wypisu z rejestru gruntu, odpisu z księgi wieczyste nr KW LD1P/00042068/7, wypisu z tekstu planu, wypisu z kartoteki budynku, operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu, operatu szacunkowego służebności drogowej na działce gruntu 312/1, dokumentacji projektu budowlanego przebudowy istniejącego budynku z prawem do korzystania z niej.
 2. 1.813,02 zł (brutto) będących jednorazowym wynagrodzeniem za ustanowienie służebności drogowej na dz. nr 312/1.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia a pozostałym uczestnikom zwrócone bez oprocentowania w terminie 7 dni, licząc od następnego dnia po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez notariusza sporządzającego umowę sprzedaży. Niedostarczenie do dnia zawarcia umowy sprzedaży wymaganych dokumentów zostanie uznane za uchylenie się od zawarcia umowy, i skutkować będzie przepadkiem wadium.

W przypadku gdy wygrywający przetarg odstąpi od zawarcia umowy w ciągu 60 dni od dnia przeprowadzenia przetargu wadium przepada na rzecz Sprzedającej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42/44 pok. 35 lub pod numerem telefonu: 042 215-40-91 wew. 58

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, zmiany warunków ogłoszenia, warunków przetargu do dnia licytacji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony