III etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie prawa odrębnej własności

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza:

III etapowy przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymieniony lokal mieszkalny.

Opis przedmiotu aukcji
Lp Adres Opis lokalu Wartość wkładu budowlanego Cena 1m2 Dodatkowa opłata Wartość do zapłaty Wadium
1. ul. Piotra Skargi 46-52
m 27
Lokal o pow. użytkowej 64,23 m2. Położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi. Mieszkanie rozkładowe. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu środkowe. 151 000,00 +
8 % VAT
2 350,93 888.00 163.968,00 8.200,00

 

Cena nabycia stanowi cenę osiągniętą w ustnym przetargu nieograniczonym (aukcji). Kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.

I – etap – przetarg ograniczony dla członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o trwałym upośledzeniu narządu ruchu lub wspólnie mieszkających z osobami z w/w schorzeniem odbędzie się w dniu 28.01.2016 r. o godz. 1415. Jednocześnie prosimy o przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim.

II – etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 28.01.2016 r. o godz. 1420. Osoby przystępujące do aukcji prosimy o podanie numeru członkowskiego.

III – etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych, prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków PSM, odbędzie się w dniu 28.01.2016r. o godz. 1430.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu (aukcji) jest :

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do aukcji.
  • Podanie imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeśli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji ustnego przetargu (aukcji ) ; w przypadku pełnomocników- przedłożenie stosownych pełnomocnictw;
  • W przypadku nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia ustnego przetargu (aukcji).

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Koszty (aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu : 42 227-49-03

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu (aukcji) bez podania przyczyny bądź zmiany jego warunków.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony