Dzierżawa wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z modułami radiowymi oraz radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy, oraz usługi montażu i kompleksowej obsługi w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

„Dzierżawa wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z modułami radiowymi oraz radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy, oraz usługi montażu i kompleksowej obsługi w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.
 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – psm-pabianice.pl oraz w Dziale Gospodarki Remontowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Śniadeckiego 10 w pokoju nr 4 w godz. 900 – 1400.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 03 grudnia 2019 r. wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za całość zadania.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem: „Dzierżawa wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z modułami radiowymi oraz radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy, oraz usługi montażu i kompleksowej obsługi w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30, do dnia 05 grudnia 2019 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 19.11.2019 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony