Przetarg ustny w dniu 27 kwietnia na lokal mieszkalny

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza w dniu 27 kwietnia 2017r. przetarg ustny o godz. 14:30 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala nr 25

Lp. adres Opis lokalu Cena wywoławcza
w zł
Wadium
w zł
1 Bugaj 74 m 2 Lokal o pow. 57,56 m2. Położony na parterze. Składa się z czterech pokoi, kuchni,
WC, łazienki. Balkon mały. Wystawa okien północ-południe.
117 000,00 5 900,00

 

I– etap przetarg ograniczony dla członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o trwałym upośledzeniu narządu ruchu& lub wspólnie mieszkających z osobami z w/w schorzeniem.
II– etap przetarg nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności
Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest:
 
Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
 
W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą-wypis z CEIDG; osoby prawne – odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.
 
Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty. Koszty (aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca. Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu: 42 227-49-03 .
 
Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony