Przetarg w dniu 8 sierpnia na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala 25 w dniu 08 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 przetarg ustny na najem lokali użytkowych

  1. przy ulicy Wyszyńskiego 10 lok. nr 3 o pow. użyt 83,82 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 16,00 zł plus VAT. Lokal położony jest na parterze, ma wszelkie media. Dobra lokalizacja w centrum miasta. Wadium 5.000 zł.
  2. przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 15 o pow. użyt. 124,50 m2(I piętro, wszystkie media, dobra lokalizacja) miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 plus VAT. Wadium 4.800 zł.
  3. przy ulicy Łaskiej 46/48 lok nr 14 o pow. użyt. 62,10 m2 (1 piętro wszystkie media, dobra lokalizacja) miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 plus VAT. Wadium 2.400 zł.
  4. przy ulicy Wileńskiej 47 lok. 6 o pow. użyt. 50,37 m2. Lokal położony jest na parterze, ma wszystkie media. Miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 plus VAT. Wadium 2.000 zł.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej. Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się ze wzorem umowy najmu, a także ze stanem technicznym lokalu. Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu: 42 227 49 03.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Umieszczono na stronie dnia 26.07.2019 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony