Przetarg na wykonanie zadania: „Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz części pawilonu handlowego w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg na wykonanie zadania: „Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz części pawilonu handlowego w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać odpłatnie w siedzibie PSM w pokoju nr 20 w godz. 9oo – 12oo.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 29 marca 2019 r. wadium w wysokości 200 000 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) za całość zadania oraz posiadanie swojej siedziby i prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, zarejestrowanej na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, co najmniej od 3 lat.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz części pawilonu handlowego w zasobach PSM” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30, do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 14oo.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 19.03.2019 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony