Aukcja na najem lokali użytkowych i stanowisk handlowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych i stanowisk handlowych, która odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godzinie 1400 w siedzibie spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42/44:

  1. ul. Łaska 46-48 o powierzchni użytkowej 298,70 m2 – lokal mieści się na I piętrze w budynku wolnostojącym, posiada windę gdyż wejście możliwe jest również z parteru, pomieszczenie może być wykorzystywane na działalność gastronomiczną, rozrywkową, magazynową oraz biurową, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 10,50 zł., plus VAT.
  2. ul. Jana Pawła 30 o powierzchni użytkowej 56,70 m2 – lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, znajduje się w wolnostojącym budynku parterowym, stawka najmu za 1 m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł., plus VAT.
  3. ul. 20 Stycznia 49/51 o powierzchni użytkowej 56,70 m2 – lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, znajduje się w budynku wielorodzinnym (bloku mieszkalnym), stawka najmu za 1m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł plus VAT.
  4. ul. Wileńska 47 o powierzchni użytkowej 65,68 m2 – lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową znajduje się w budynku parterowym, wolnostojącym stawka za 1m2 wynosi miesięcznie 16,00 zł plus VAT.
  5. ul.20 stycznia 8/10 o powierzchni użytkowej 66,57 m2 – lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową znajduje się w budynku wielorodzinnym (bloku mieszkalnym), stawka za 1 m2 wynosi miesięcznie 16,00 złotych plus VAT.
  6. ul. Łaska 46-48 o powierzchni użytkowej 30,81 m2 stoisko handlowe na parterze wolnostojącego pawilonu handlowo-usługowego, stawka za 1m2 wynosi 16,00 złotych plus VAT.
  7. ul. Łaska 46-48 o powierzchni użytkowej 27,75 m2 stoisko handlowe na parterze wolnostojącego pawilonu handlowo-usługowego stawka za 1m2 wynosi 16,00 złotych plus VAT.

Przedmiotem oferty jest stawka czynszu przypadająca na 1m2 powierzchni lokalu. Kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.
Warunki przystąpienia do aukcji:

  • Wpłacenie wadium w wysokości:

– na lokal przy ul. Łaska 46-48 – 12.000 zł
– na lokal przy ul. Jana Pawła 30 – 3.350 zł
– na lokal przy ul. 20 Stycznia 49/51- 3.350 zł
– na lokal przy ul. Wileńskiej 47 – 3.900 zł
– na lokal przy ul. 20 Stycznia 8/10 – 3.200 zł
– stoisko handlowe (30,81 m2) przy ul. Łaskiej 46-48 – 1.900 zł
– stoisko handlowe (27,75 m2) przy ul. Łaskiej 46-48 – 1.700 zł

Złożenie następujących dokumentów:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS,
– aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
– odpis lub wypis winien być wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem rozstrzygnięcia przetargu,
– oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, zapoznaniu się z warunkami umowy najmu lokalu użytkowego i zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, o rodzaju działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu oraz że przyjmuje do wiadomości fakt, iż przyjęcie przez PSM w/w informacji, nie jest równoznaczne ze zwolnieniem przyszłego najemcy z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie w lokalu ww. działalności oraz przeprowadzenie w lokalu robót remontowych także ze nie posiada zobowiązań wobec Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 7 października 2015 r. w Spółdzielczym Biurze Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości i Działalności Gospodarczej PSM pok. 38.

Wadium, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali została podana powyżej płatne jest do dnia 7 października 2015 r. przelewem na rachunek bankowy: 48 10203437 0000 1402 0014 7694. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na wskazane wyżej konto bankowe PSM.

Wygrywający przetarg na lokal użytkowy przy ulicy 20 Stycznia 49/51 przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest do poniesienia dodatkowych kosztów, nie podlegających zwrotowi.

W przypadku gdy wygrywający aukcję odstąpi od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonej aukcji, wadium przepada na rzecz spółdzielni.

Wadium złożone przez podmiot, który wygrał zostanie zaliczone na poczet kaucji.

Dodatkowe informacje.

Ogłoszenie o przetargach ponadto ukazują się:
– na stronie psmnieruchomosci.pl,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt ze Spółdzielczym Biurem Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wew. 58 lub 13 w godzinach 700 – 1700
w poniedziałek i czwartek oraz 700 – 1500 we wtorek, środę i piątek.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków bez podania przyczyny zgodnie z – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony